Em Santa Rita. Navio bate em poste

Na Av Anísio P. Borges e        naufraga